Arena och material

Arena och material ansvarar för arenan och för allt material till tävlingen:

Detaljplanera arenan
Koordinera materialbehov för start, mål, arena, el, klädtransport, toalett & dusch
Beställa material
Leda och fördela arbetet med materialtransport till och från tävlingen
Leda arena-byggnation
Fördela arbetet under byggnation och rivning
Hantera klädtransport under tävlingen och se till att kvarglömda effekter tas om hand – OBS använd bara genomskinliga plastsäckar!
Svara för att arenan avstädas efter tävlingen
Avtacka och ersätta markägare
Dokumentera erfarenheter


Personal

1 arenaansvarig

1 materialansvarig


Aktiviteter

Planeringsfas

Planera arena, tillsammans med tävlingsledning
Ta fram arenaskiss
Ta fram materiallista
Delta i planeringsmöten
Avstämning med de andra huvudfunktionärerna om materialbehov
Beställa material från IP Skogen enligt IP Skogens instruktioner
Säkra (och markera) material i SAIK-stugan i både källare och annan plats
Säkra tillgång till nycklar, brandpostvred, koder
Planera plats för kläder från start


Klart  en vecka före tävling

Komma överens om hur hämtning och inlämning av material sker
Tidigare uthämtning av datorer , skärmar, enheter, plastfickor och skenor
Boka dragbilar
Hämta nycklar, brandpostvred, koder
Byggplan inkl bemanning
Boka tid för inlämning på IP Skogen
Boka representanter för uppackning på IP skogen inkl fika
Rivplan inkl bemanning


Klart dagen före tävling

Hämta material
Bygga arena
Bygga Dusch & Toalett, inkl uppsamling av spillvatten
Tältresning
Förbered för vagnar
Elanslutning
Bygg mål inkl spurt
Bygg sista kontroll


Tävlingsdagen

Öppna bommar park, start mm
Snitsla ej gjorda snitslingar till toa, dusch och målfålla
Sätta upp skyltar för generella arenafunktioner, t.ex. totempåle, överdragskläder etc.
Sätt upp soptunnor och panttunnor använd genomskinliga säckar
Starta el
Kontrollera med samtliga funktioner att materialet fungerar och räcker
Hämta kläder från start ungefär en gång i halvtimmen; använd bara genomskinliga plastsäckar
Töm sop- & panttunnorna regelbundet

Tömma toaletter inkl avfall
Riva arenan
Samla ihop kvarglömda kläder och andra effekter och transportera till stugan fvb kommande tävling
Transportera (i kolonn) material till IP-skogen
Slänga skräp


Uppackning på IP skogen inkl fika
Sammanställ gjorda erfarenheter och lämna till tävlingsledning
Uppdatera instruktionerna vid behov


Personal

Arenaansvarig
Materialansvarig
Klädtransportör


Utrustning

Enligt GOF:s listor IP Skogen (3st)
Virke inkl stolpar 2″x2″ & käppar
Skruvdragare inkl laddare och skruv
Målskynke SAIK
Svensk och SAIK-flagga
Hinkar för p-avgift
TC-infotavla
Direktanmälansskyltar med banor
Skylt för Direktanmälan, Sjukvård, Toa, Vilt, Dusch
Övrigt skyltmaterial till start, mål, arena, parkering
Papp och filtpennor
Häftpistol, kniv, snöre, tejp, spik, hammare, tång, spade, buntband, eltejp
Toapapper
Material för inkoppling av el
Stag till resultattavla
Grill (resterande tillhör severing exvis kol, tändvätska & bestick)
Klubbtält till start, miniknat mm
Genomskinliga plastsäckar till allt


Checklista miljöanpassning av arrangemang_Rev_190221