Banläggning

Banläggning är tävlingens kärna som ger förutsättningar åt många av övriga funktioner. Det är bra att inte jobba ensam, bra om det finns en coach/samordnare. Använd bankontrollanten som en extra stödresurs.


Uppgifter

 • Medverka i val av tävlingsområde, markutnyttjande, viltzoner samt kontakter med markägare och jägare.
 • Lägga banor för alla klasser.
 • Beställa material för snitsling.
 • Snitsla i skogen.
 • Ge underlag till kart/bantryck – se Kartsams information inför kartutskrifter.
 • Ge underlag till sekretariat – normalt i form av OCAD-filer.
 • Besöka och markera alla kontrollpunkter i terrängen.
 • Ge förutsättningar för kontrollutsättning inklusive utsättarbanor.
 • Ge information om banor och terräng till inbjudan och PM.
 • Förbereda ev åtgärder i skogen på tävlingsdagen.

Aktiviteter

Planeringsfas

Se också dokumentet Se Administrativa anvisningar vid banläggning b

 • Ihop med tävlingsledning planera tävlingsområde, arena och markutnyttjande.
 • Säkra att vi följer tävlingsregler och lokala anvisningar.
 • Ihop med tävlingsledning planera kartbehov, typ, layout, storlek, kostnad etc.
 • Boka kartor/bantryck.
 • Fastställ klasser.
 • Lägg banor och kontroller  i OCAD (klubben har 4 licenser som kan användas – kontakta arrangemang@saik.o.se, eller ladda ner gratisprogrammet Purple Pen och exportera banorna till OCAD-format. OBS Se till att alla banläggare använder samma version!
  Börja numreringen av kontroller med 31. Använd inte kodsiffror som kan förväxlas: 66, 68 ,86, 89, 96, 99! Dessa finns inte som kontrollenheter från IP-skogen.
 • Kontrollera löparintensitet per kontroll.
 • Fördela banor på olika starter.
 • Skapa fördelningslista över banor, klasser och starter. Använd denna mall.
 • Planera vätskestationer.
 • Ta fram terrängbeskrivning.
 • Fastställ känsliga områden, stråk och frizoner.
 • Samråd med viltansvarig om viltavdrivning ska ske och om/ur detta ska göras i samband med kontrollutsättningen.
 • Ha dialog om banors svårighetsgrad med bankontrollant och GOF ungdomsbankontrollant. Vid oenighet, lyft frågan till tävlingsledare.

Före tävling

 • Definiera hur banfilen används och uppdateras. Utse en tredje part att kontrollera underlagen innan de distribueras för användning.
 • Besök och markera samtliga kontroller med märkbricka, snitsel eller foto.
 • Samverka med kartritare om viktiga ändringar behöver göras.
 • Skicka underlag till kart/bantryck och sekretariat.
 • Samverka med tävlingsadministration om antal kartor.
 • Ge information till PM om banor, områden och klädsel.
 • Utmärkning av kontrollpunkter inkl. startpunkt och startplats.
 • Provlöpning av banor, vid behov.
 • Samverka med speaker/sekretariat om lämpliga onlinekontroller och/eller förvarningskontroller map mottagningsförhållanden, löptid etc.
 • Testa mottagningsförhållanden för GPS-tracking som sådan utrustning ska användas.
 • Ta fram förslag till ev. vätskekontroller.
 • Ihop med arena- och startansvariga planera start och mål. Ge info om avstånd till tävlingsadministration.
 • Ta fram underlag för vilka klasser som har vilka banor.
 • I god tid informera berörda hus- och tomtägare, inkl. bostadsrättsföreningar (nära starter, tävlingsområde, och mål) om tävlingen.
 • Fastställ om kartor ska skrivas ut per klass eller bana.
 • Ge banunderlag till tävlingsadministration för uppläggning i Livelox. Granskar preliminära banor i Livelox.
 • Skapa utsättningsbanor som ges till tävlingsadministration och utsättningsansvarig.
 • Ge startansvariga underlag om vilka klasser som har vilken startplats (om flera).

Efter anmälningstidens utgång

 • Samverka med tävlingsadministration om sammanslagning av klasser, lottning etc.
 • Samverka med kontrollutsättning.
 • Samverka med inskolningsbaneansvarig.
 • Medverka vid iordningställande av tävlingskartor och angivelser inkl. skuggningskartor.
 • Ge information till direktanmälan om öppna klasser: banlängder, svårighetsgrader, startplatser.
 • Snitsla i skogen.

Tävlingsdagen

 • Samverka med kontrollutsättning, sekretariat, direktanmälan om ev. akuta frågor.
 • Ta emot viltrapporter på Arenan (se Viltrapport).
 • Var tillhands för frågor om banor.

Efter tävlingen

 • Ta in snitsel i skogen.
 • Summera erfarenheter, ev. uppdatera instruktioner.