Banläggning

Banläggning är tävlingens kärna som ger förutsättningar åt många av övriga funktioner. Det är bra att inte jobba ensam, bra om det finns en coach/samordnare. Använd bankontrollanten som en extra stödresurs.


Uppgifter

Medverka i val av tävlingsområde, markutnyttjande, viltzoner samt kontakter med markägare och jägare.
Lägga banor för alla klasser.
Beställa material för snitsling.
Snitsla i skogen.
Ge underlag till kart/bantryck – se Kartsams information inför kartutskrifter.
Ge underlag till sekretariat – normalt i form av OCAD-filer.
Markera kontrollpunkter i terrängen.
Ge förutsättningar för kontrollutsättning inklusive utsättarbanor.
Ge information om banor och terräng till inbjudan och PM.
Förbered ev åtgärder i skogen på tävlingsdagen.


Aktiviteter

Planeringsfas

Ihop med tävlingsledaren planera tävlingsområde, arena och markutnyttjande.
Säkra att vi följer anvisningarna för banläggning.
Säkra att vi följer tävlingsreglerna.
Säkra att vi följer GOF:s lokala anvisningar.
Ihop med tävlingsledning planera kartbehov, typ, layout, storlek, kostnad etc.
Boka kartor/bantryck.
Fastställ klasser.
Kontroller och banor i OCAD (klubben har 4 licenser som kan användas, kontakta arrangemang@saik.o.se eller ladda ner gratisprogrammet Purple Pen och exportera banorna till OCAD-format. OBS Se till att alla banläggare använder samma version!
Använd inte kodsiffror som kan förväxlas: 66, 68 ,86, 89, 96, 99! Dessa finns inte som kontrollenheter från IP-skogen.
Kontroll av löparintensitet per kontroll.
Fördela banor på olika starter.
Skapa fördelningslista över banor, klasser och starter. Använd gärna denna mall.
Planera vätskestationer.
Ta fram terrängbeskrivning.
Fastställa känsliga områden.
Stråk och frizoner.
Samråd med viltansvarig om viltavdrivning ska ske och om/ur detta ska göras i samband med kontrollutsättningen.
Ha dialog om banors svårighetsgrad med bankontrollant och GOF ungdomsbankontrollant. Vid oenighet, lyft frågan till tävlingsledare.

Före tävling

Definiera hur banfilen används och uppdateras. Utse en tredje part att kontrollera underlagen innan de distribueras för användning.
Skicka underlag till kart/bantryck och sekretariat.
Samverka med tävlingsadministration om antal kartor.
Utmärkning av kontrollpunkter inkl. startpunkt och startplats.
Provlöpning av banor, vid behov.
Samverka med speaker/sekretariat om lämpliga onlinekontroller och/eller förvarningskontroller map mottagningsförhållanden, löptid etc.
Testa mottagningsförhållanden för GPS-tracking som sådan utrustning ska användas.
Ta fram förslag till ev. vätskekontroller.
Ihop med arena- och startansvariga planera start och mål. Ge info om avstånd till tävlingsadministration.
Ta fram underlag för vilka klasser som har vilka banor.
I god tid informera berörda hus- och tomtägare, inkl. bostadsrättsföreningar (nära starter, tävlingsområde, och mål) om tävlingen.
Fastställ om kartor ska skrivas ut per klass eller bana.
Ge banunderlag till tävlingsadministration för uppläggning i Livelox. Granskar preliminära banor i Livelox.
Skapa utsättningsbanor som ges till tävlingsadministration och utsättningsansvarig.
Ge startansvariga underlag om vilka klasser som har vilken startplats (om flera).

Efter anmälningstidens utgång

Samverka med tävlingsadministration om sammanslagning av klasser, lottning etc.
Samverka med kontrollutsättning.
Samverka med inskolningsbane-ansvarig.
Medverka vid iordningställande av tävlingskartor och angivelser inkl. skuggningskartor.
Ge information till direktanmälan om öppna klasser: banlängder, svårighetsgrader, startplatser.
Snitsla i skogen.

Tävlingsdagen

Samverka med kontrollutsättning, sekretariat, direktanmälan om ev. akuta frågor.
Ta emot viltrapporter på Arenan (se Viltrapport).
Var tillhands för frågor om banor.

Efter tävlingen

Ta in snitsel i skogen.
Summera erfarenheter, ev. uppdatera instruktioner.


Administrativa rutiner

Se Administrativa anvisningar vid banläggning b