Trafik och parkering

Arbetsuppgifter

Undersök och analysera vägar och trafikföringen till och från TC
Detaljplanera trafiksituation omkring TC
Detaljplanera parkeringsytor: varje bil kräver en p-plats om 5 m. Mellan varje rad av parkerade bilar ska finnas ett avstånd om 7 m för bilars manövrering.
Detaljplanera hur deltagare, funktionärer & publik på ett trafiksäkert sätt kan ta sig till och från arenan.
Införskaffa ev nödvändiga tillstånd från markägare, kommun, väghållare och polis (undvik all vägvisning från motorvägar).
Samråd med företrädare av allmänna kommunikationer och försök om möjligt ordna så att sådana transporter kan ske till och från arenan. Rekommendera allmänna färdsätt.
Kom tillsammans med Material och arena överens om anläggningsarbeten och beställ material gemensamt.
Detaljplanera vägvisningen (snåla inte med skärmar). Bygga upp, återställa parkering & vägvisning
Sköta vägvisning, parkering och ev. betalning


Bemanning

10-20 personer:

Parkeringsvakter
Ev vägvakter
Ev vakt vid betalningshink


Utrustning

Egen utrustning

Hinkar el dyl för betalning
Röda flaggor till vägvakter (för ev olyckor)

IP-skogen utrustning

Ev reflexvästar – till samtlig p-personal
P-spadar – till minst 2/3 av P-personalen
Ev sambandsutrustning (lista med mobiltelefonnummer)
Varningsskyltar – ”Orienterare på väg”
Trafikkoner (små)

Förbrukningsmaterial

Snitsel till TC vit/lila

Skyltar

Skyltar och skärmar för vägvisning till parkering resp TC. Inkludera gärna välkomstskylt.

Övrigt

Stakkäppar
Häftpistol, snören, hammare, yxa, spik m.m.


Aktiviteter

Innan tävlingsdagen

Skapa plan för trafikflöde ihop med Mark- och viltkontakter samt Material och arena
Inhämta nödvändiga tillstånd
Bemanna funktionen genom dialog med personalansvarig, ta kontakt med personal och utbilda dem
Märka upp planera parkering.

Tävlingsdagen

Skylta till parkering enligt uppgifter i inbjudan resp PM
Snitsla och skylta till arena i god tid innan första start
Sköta parkering och ev. betalning

Arbetsordning

  • Trafikansvarig ska enbart ha arbetsledande funktion och inte delta aktivt i det direkta parkeringsarbetet utan övervaka och styra trafikvakter och parkeringsgrupper (kunna nå de viktigaste via mobiltelefon).
  • Flera parkeringsytor ska inrättas. Vid väg/första infart ska det finnas en vägvakt för anvisning (med röd flagga i reserv)
  • Vid varje parkeringsyta ska det finnas en vägvakt för invisning och på p-ytan ska det finnas grupper av parkeringsvakter (gruppen ska bestå av två personer (tre om betalning ska tas upp direkt vid parkeringsplats).
  • Vägvakten visar in bilar till resp parkeringsgrupp
  • Parkering av bilar startar/börjar så nära som möjligt den plats som gästerna lämnar p- området – de som kommer först kommer på detta vis att lämna området och inte vara i vägen för dem som kommer senare
  • OBS så många parkeringsytor som möjligt ska bemannas redan från början. Trafikvakterna ska sedan visa in bilar till de lika p-ytor växelvis på en gång, SAMTIDIGT. Detta för att gästerna ska kunna parkera lugnt och stilla och kunna lämna sin bil utan att det omedelbart kommer en bil och parkerar bredvid (Säkerhetsskäl och viktigt inte minst för barnfamiljer med barnvagnar och gäster med mycket bagage).
  • De olika parkeringsgrupperna ska således inte få bilar i en följd utan trafikvakter ska hela tiden sprida parkeringen så mycket som möjligt ( praktiska- och säkerhetsskäl, se ovan)
  • (M.a.o. Första trafikvakten styr isär bilarna till olika ytor där ytterligare uppsplittring sker av trafikvakt resp. parkeringsgrupp. Grupperna får på detta sätt även stort egetansvar).
  • Glöm inte att ha några trafik- och parkeringvakter kvar tills en del av gästerna lämnat området efter tävlingen. Inte minst om parkering sker på gräsytor och åkermark (bilar kan ha kört fast och behöver hjälp att komma ut). Även för vägvisning och för att få synpunkter om tävlingen.

Efter tävlingen

Riva, återställa parkering och vägvisning (men inte förrän alla tävlande åkt)
Summera erfarenheter – ge rekommendationer till justering av instruktioner
Hantera ekonomi med tävlingskassör