Banläggning

Uppgifter

Banläggning är tävlingens kärna som ger förutsättningar åt många av övriga funktioner. Det är bra att inte jobba ensam, bra om det finns en coach/samordnare. Använd bankontrollanten som en extra stödresurs.

 • Medverka i val av tävlingsområde, markutnyttjande, viltzoner samt kontakter med markägare och jägare
 • Lägga banor för alla klasser
 • Beställa material för snitsling
 • Snitsla i skogen
 • Ge underlag till kart/bantryck – se Kartsams information inför kartutskrifter
 • Ge underlag till sekretariat – normalt i form av OCAD-filer
 • Besöka och markera alla kontrollpunkter i terrängen
 • Ge förutsättningar för kontrollutsättning inklusive utsättarbanor
 • Ge information om banor och terräng till inbjudan och PM
 • Förbereda ev åtgärder i skogen på tävlingsdagen

Som banläggare bör du ha gått utbildning med rätt nivå för behörighet till den aktuella tävlingen. Läs mer om detta på Svenska Orienteringsförbundets hemsida.


Aktiviteter

Se också dokumentet Se Administrativa anvisningar vid banläggning b

Banläggning

 1. Ihop med tävlingsledning planera tävlingsområde, arena och markutnyttjande
 2. Besluta startplatser: försök undvika ha för långa gångavstånd för ungdomsklasser, överväg dubbla starter
 3. Säkra att vi följer tävlingsregler och lokala anvisningar
 4. Ihop med tävlingsledning planera kartbehov, typ, layout, storlek, kostnad etc.
 5. Boka kartor/bantryck
 6. Fastställ klasser
 7. Lägg banor och kontroller  i OCAD (klubben har 4 licenser som kan användas – kontakta arrangemang@saik.o.se . OBS Se till att alla banläggare använder samma version!
  Börja numreringen av kontroller med 31.
  Använd inte kodsiffror som kan förväxlas: 66, 68 ,86, 89, 96, 98, 99! Dessa finns inte som kontrollenheter från IP-skogen.
 8. Kontrollera löparintensitet per kontroll
 9. Fördela banor på olika starter
 10. Skapa fördelningslista över banor, klasser och starter. Använd Ban-klass-kartnyckel-SAIK2021
 11. Planera vätskestationer
 12. Ta fram terrängbeskrivning
 13. Fastställ känsliga områden, stråk och frizoner
 14. Samråd med viltansvarig om viltavdrivning ska ske och om/ur detta ska göras i samband med kontrollutsättningen
 15. Ha dialog om banors svårighetsgrad med bankontrollant och GOF ungdomsbankontrollant. Vid oenighet, lyft frågan till tävlingsledare.

Inför tävlingen

 1. Definiera hur banfilen används och uppdateras. Utse en tredje part att kontrollera underlagen innan de distribueras för användning.
 2. Besök och markera samtliga kontroller med märkbricka, snitsel eller foto.
 3. Samverka med kartritare om viktiga ändringar behöver göras.
 4. Skicka underlag till kart/bantryck och sekretariat.
 5. Samverka med tävlingsadministration om antal kartor.
 6. Ge information till PM om banor, områden och klädsel.
 7. Utmärkning av kontrollpunkter inkl. startpunkt och startplats.
 8. Provlöpning av banor, vid behov.
 9. Samverka med speaker/sekretariat om lämpliga onlinekontroller och/eller förvarningskontroller map mottagningsförhållanden, löptid etc.
 10. Testa mottagningsförhållanden för GPS-tracking som sådan utrustning ska användas.
 11. Ta fram förslag till ev. vätskekontroller.
 12. Ihop med arena- och startansvariga planera start och mål. Ge info om avstånd till tävlingsadministration.
 13. Ta fram underlag för vilka klasser som har vilka banor.
 14. I god tid informera berörda hus- och tomtägare, inkl. bostadsrättsföreningar (nära starter, tävlingsområde, och mål) om tävlingen.
 15. Fastställ om kartor ska skrivas ut per klass eller bana.
 16. Ge banunderlag till tävlingsadministration för uppläggning i Livelox. Granskar preliminära banor i Livelox.
 17. Skapa utsättningsbanor som ges till tävlingsadministration och utsättningsansvarig.
 18. Ge startansvariga underlag om vilka klasser som har vilken startplats (om flera).

Efter anmälningstidens utgång

 1. Samverka med tävlingsadministration om sammanslagning av klasser, lottning etc.
 2. Samverka med kontrollutsättning.
 3. Samverka med inskolningsbaneansvarig.
 4. Medverka vid iordningställande av tävlingskartor och angivelser inkl. skuggningskartor.
 5. Ge information till direktanmälan om öppna klasser: banlängder, svårighetsgrader, startplatser.
 6. Snitsla i skogen; otydlig stig vit-vit, förbjudet området gul/blå band

Tävlingsdagen

 • Samverka med kontrollutsättning, sekretariat, direktanmälan om ev. akuta frågor.
 • Ta emot viltrapporter på Arenan (se Markägar- och jägarkontakter).
 • Var tillhands för frågor om banor.

Efter tävlingen

 1. Ta in snitsel i skogen.
 2. Summera erfarenheter – ge rekommendationer till justering av arrangörshandboken.